Erevoorzitter Bindert de Jong overleden, was nog zo trots in jubileumjaar 2016

Door Sybe Joostema

Minnertsga – Bindert de Jong, erevoorzitter van vv Minnertsga, is op donderdag 24 oktober op 91-jarige leeftijd in Schagen overleden. Hij was net vanuit Stiens naar Noord-Holland verhuisd.

De Jong was een begrip in Minnertsga en stond bekend als ‘Meester De Jong’. Hij was tot zijn pensionering hoofdmeester (schooldirecteur) van de OBS in Minnertsga.

Bij het gouden jubileumfeest bij het 50-jarige bestaan van de voetbalvereniging, was hij van de partij en speechte tijdens de receptie. ‘We hawwe it mei syn allen dien, en ik bin der grutsk op wat der hjir no allegear stiet’’, doelend op de combi van de Multifunctionele Accommodatie met voetbalkantine en dorpshuis in De Doarpsfinne. Voorafgaande aan dit evenement was er nog een bijeenkomst van alle voorzitters in de bestuurskamer van de club. De Jong vond het een eer alle voorzitters te ontmoeten: met oprichter Marten de Jong Sipke Wiersma, Jelle Wiersma, Albert Helder en de huidige voorzitter Nico Zonderland. ‘Minnertsgea, wat ha jim der wat moais fan makke. Dat hienen wy as foarsitters nea betinke kinnen’, meldde De Jong op die dag geëmotioneerd.

Zestien jaar voorzitter

Voor bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de voetbalvereniging was De Jong van onschatbare waarde. Na de oprichtingsvergadering in 1965, sloot Minnertsga zich in 1966 officieel aan bij de KNVB. De Jong werd vanaf 6 december 1966 ook voorzitter van de nieuwe vereniging vv Minnertsga.

Als oud-DTD’er vond hij dat in Minnertsga de tijd ook rijp was voor voetbal. Een enquête van drie jongeren uit Minnertsga, Yde Haarsma, Ruurd Stellingwerf en Frans Wiersma en oprichter Marten de Jong, onderstreepte dat ook. ‘We moasten de skouders derûnder sette fûn ik’’, zegt De Jong in een interview van Haaye Wagenaar in de jubileumuitgave 50 jier Pompeblêden op ‘e Klaai.

De Jong bleek een ras-voorzitter, leidde in die functie ook Kaatsfederatie Barradeel, Plaatselijk Belang Minnertsga, Kaatsvereniging Minnertsga, de Vogelwacht Minnertsga en toneelvereniging Yn in oare wrâld.

Vv Minnertsga leidde hij als voorzitter van 1966 tot 1981. In die periode ontwikkelde de club zich tot een hechte vereniging met een eerste elftal dat in het tweede seizoen van de club kampioen werd en promoveerde naar de tweede klasse van de Friese Voetbalbond (FVB). Het duurde daarna tien jaar voordat het eerste elftal nog een tree hoger kwam na het kampioenschap in 1978. Lovende woorden sprak De Jong tijdens de kampioensreceptie in De Boppeslach. Minnertsga werd kampioen, op vier punten gevolgd door Franeker. Al duurde dat verblijf slechts één jaar, een seizoen later wist trainer Kees Hiemstra de Minnertsgasters terug te brengen op dat niveau. En kon De Jong weer een kampioensspeech houden. De Jong was altijd enthousiast over de hoofdtrainers, voor Hiemstra waren dat Lieuwe Klaas Terpstra, Eise Leenstra en Theo Janssen.

Ook werden er onder de bestuurlijke leiding van De Jong ook behoorlijke robbertjes uitgevochten in de strijd om de Barradiel Cup, lang het belangrijkste toernooi voor vv Minnertsga. In zijn bestuursperiode won Minnertsga zeven keer dit toernooi.

De Jong kon enorm genieten van deze successen, die doorgaans in de Boppeslach werden gevierd, maar was met name trots op de ontwikkeling van de organisatie van de hele club. Waar door jong en oud steeds meer en beter werd gevoetbald.

Als bestuurder was de verhuizing van het veld van Oranje Nationaal naar de Sport-Finne een geweldig hoogtepunt.

Op een zaterdag in oktober 1977 vond de officiële opening plaats. Burgemeester Woudy Veenhof opende het nieuwe complex met de aftrap van de openingswedstrijd. Bindert de Jong vertelt in het interview met Wagenaar dat hij ’s ochtends als coach nog met een jeugdelftal onderweg was. ‘Ik tocht noch, blikstienders, ik moat wol op tiid wêze.’’

De club spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat De Jong in de 16 jaar dat hij voorzitter was. ,,Hy meldde him noch altyd keurich ôf foar de jiergearkomste. Dat seit wat oer syn belutsenheid mei de klub’’, zegt de huidige voorzitter Nico Zonderland.

Wij wensen Roelie de Jong-Kraak, Sjoerd en Sandra, Marja en Michel en kinderen veel sterkte toe.

 

De voorzitters en oprichter van toen 50-jarige vv Minnertsga op een rij: Jelle Wiersma, Marten de Jong (oprichter), Sipke Wiersma, Bindert de Jong en Albert Helder.

Bindert de Jong loopt in oktober 1977 met burgemeester Woudy Veenhof door een erehaag van jeugdspelers naar de opening van het nieuwe complex op de Sportfinne.