• Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Minnertsga op vrijdag 3 juni 2022, aanvang 19.45 uur in de kantine.

  AGENDA

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststellen notulen digitale ledenvergadering 27 november 2020

  4. Jaarverslag secretaris 2020/2021

  5. Jaarverslag penningmeester 2020/2021

  (ligt ter inzage bij Ruurd de Vries vanaf eind mei)

  6. Verslag kascontrole (Richard van Wier en Oege van der Mossel)

  7. Goedkeuring contract trainer

  8. Contributie verhoging

  9. Begroting 2021/2022 en 2022/2023

  10.Rondje langs alle portefeuilles/commissies

  11.Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar : Ruurd de Vries

  Aftreden en niet herkiesbaar : Jeroen Wagenaar

  Als vervanger stellen wij voor : Geert Andringa

  Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

  12.Rondvraag

  13.Afsluiting

  U kunt de stukken heronder downloaden:  *Mocht u de stukken fysiek willen ontvangen stuur dan een bericht naar Gerard Sinnema (sinnemag@hotmail.com)